Kan norsk politi bære våpen?

Politidirektoratet har fått samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet til at politiet fortsatt kan være bevæpnet for en periode på inntil 3 måneder regnet fra og med 20. juli 2022.

Hva gjør beredskapstroppen?

(kallesignal Delta) er den norske politietatens spesialtrente innsatsstyrke mot sabotasje, terrorisme, gisselsituasjoner og organisert kriminalitet, samt krevende væpnede oppdrag. Styrken holder til på Politiets Nasjonale Beredskapssenter ved Taraldrud, sør for Oslo.

Hvilke våpen bruker Beredskapstroppen?

Våpnene som brukes eller har vært i bruk i Beredskapstroppen er:
 • SIG Sauer P320 X pistol (erstatter Heckler & Koch P30 og SIG P226)
 • Heckler & Koch MP5 maskinpistol.
 • Diemaco C8 rifle (C8 CQB, C8 SFW og C8 CT)
 • SCAR-H rifle.
 • SIG Sauer SSG3000 skarpskyttergevær.
 • Barrett MRAD skarpskyttergevær.
 • HK169 gassvåpen.

Hva slags pistol bruker politiet?

Politiet har inngått avtale om nye tjenestevåpen, og snart blir pistoler fra Glock tatt i bruk i politiets tjeneste. Ifølge Polistidningen vil dette være pistolene Glock 17 og 19, begge i generasjon 5, og Glock 43 og 43X. I dag brukes Heckler & Koch P30 (L), som politiets tjenestepistol.

Kan norsk politi bære våpen? – Related Questions

Har politiet lov til å sjekke sekken din?

straffelovens § 333 . Politiet kan også visitere deg uten at de har noen mistanke om at du har gjort noe straffbart.

Hva er straffen for å ha pistol?

Strafferammen for å ha med seg skytevåpen og/eller kniv på offentlig sted, er bot eller fengsel i inntil ett år, jf. straffeloven § 189 . Hvis bevæpningen regnes som grov, kan man straffes med fengsel i inntil tre år, jf. straffeloven § 189a .

Hvilken pistol bruker Forsvaret?

Det norske forsvarets håndvåpen har lenge bestått av MP5 og AG-3. Våren 2007 ble det bestilt nye våpen: Heckler & Koch MP7, Heckler & Koch HK416 og Heckler & Koch HK417.

Hvilken pistol bruker militæret?

Det norske forsvaret bruker selv Glock P80, også kalt Glock 17, som tjenestevåpen. P80 blir benyttet som sekundærvåpen av de fleste avdelingar i Forsvaret, og av alle avdelingar som deltar i internasjonale operasjonar.

Hvor mye koster en Glock?

Glock 17 Gen 5 MOS/FS 9mm

10 990,00. mva.

Har politiet i Sverige våpen?

Politiet i Sverige er permanent bevæpnet, mens politiet i Norge normalt ikke er det. Med dagens regelverk kan ikke svensk politi krysse norsk grense med våpen uten tidkrevende søknadsprosesser.

Kan man eie våpen med rulleblad?

I Norge er det ikke lov til å kjøpe våpen uten tillatelse fra politiet og det er strenge krav til eierskap og bruk. I en liberalistisk stat er det derimot fritt fram for personer med rent rulleblad å kjøpe og eie sivile våpen. Dette er våpen som er beregnet på jakt, sport og selvforsvar.

Hva er straffen for å ha våpen?

Bestemmelsen lyder: «Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt, og gjentatt eller på graverende måte, overtrer bestemmelsene om ulovlig innføring, avhendelse, erverv eller besittelse av skytevåpen eller ammunisjon i våpenloven.»

Hvilke våpen er ikke lov i Norge?

Disse våpnene er det ikke tillatt å bruke under jakt:
 • pistol.
 • revolver.
 • halvautomatiske våpen av militær karakter.
 • helautomatiske skytevåpen.

Er det lov å ha våpenskap i garasje?

Du må oppbevare registreringspliktige skytevåpen og våpendeler i et FG-godkjent våpenskap på den faste adressen din. Slik at uvedkommende ikke får adgang til dem. Du skal ikke oppbevare skytevåpen i en bolig det ikke bor noen i. Dette gjelder for eksempel fritidsboliger, hytter, garasjer og uthus.

Kan man bruke våpen i selvforsvar?

Om det er lov å bruke våpen i selvforsvar vil avhenge av om det var nødvendig for å forsvare seg. Det er ikke noe absolutt forbud mot bruk av kniv eller lignende, men det skal nok være en veldig truende og alvorlig angrepsituasjon for at det skal regnes som “nødvendig” å forsvare seg med våpen.

Hvilke våpen er forbudt i krig?

Det er ikke lov til å bruke alle typer våpen i krig. Det er forbudt å bruke våpen som gir unødvendig lidelse. Det er forbudt å bruke kjemiske våpen. Et kjemisk våpen kan være nervegass.

Hva er verdens farligste våpen?

Atomvåpen er verdens farligste våpen, og 9 land har i dag makten til å kunne utslette alt liv på planeten. Sommeren 2017 ble atomvåpen forbudt etter forhandlinger i FN, men Norge vil ikke slutte seg til avtalen. Under den kalde krigen var frykten for en atomkrig høyst aktuell.

Hva er ikke tillatt i krig?

Det er aldri lov, hverken i krig eller fred, å drepe eller skade noen som ikke utgjør en fare. I krig eller andre krisesituasjoner kan faren for menneskerettighetsbrudd være spesielt stor. Militær og andre sikkerhetsstyrker har store fullmakter, samtidig som de er under stor press.

Finnes det regler for krig?

Det finnes i dag klare regler for hva som er lov og ikke lov når en krig har brutt ut. Disse “spillereglene” heter internasjonal humanitær rett, og kalles også krigens folkerett. Disse er manifestert i det som heter Genèvekonvensjonene.

Hvem må gå i krig?

Alle som har verneplikt, militært tilsatte og andre som har inngått kontrakt om tjeneste med Forsvaret, har tjenesteplikt. Verneplikten er den plikten som norske statsborgere og utenlandske statsborgere etter § 6 har til i fred og krig å gjøre tjeneste i Forsvaret hvis Forsvaret finner dem skikket til tjeneste.

Author

  Leave a Comment