Kan man få støtte til bil?

Transportbehov. Tilskudd til bil skal dekke reiser til og fra arbeids- eller utdanningssted. Kan du dekke dette transportbehovet på en annen måte, for eksempel ved hjelp av arbeids- og utdanningsreiser, kan du ikke få tilskudd til bil. I vurderingen legger vi vekt på om andre i husstanden har en bil som du kan bruke.

Hva kan man få grunnstønad for?

Hva kan du støtte til?
  • Har ekstrautgifter til drift av tekniske hjelpemidler.
  • Har ekstrautgifter til transport.
  • Har ekstrautgifter til førerhund.
  • Har ekstrautgifter til mat på grunn av spesialdiett.
  • Har ekstrautgifter til klær, sengetøy, sko og støvler.
  • Har ekstrautgifter til servicehund.

Hvem har krav på grunnstønad?

Grunnstønad er en ytelse fra NAV som kan gis til å dekke- helt eller delvis- ekstrautgifter som er oppstått på grunn av sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne. Med ekstrautgifter menes utgifter som friske personer ikke har. Grunnstønad gis ikke til engangsutgifter, men til utgifter som er stadig tilbakevendende.

Kan man få bil av NAV?

Kan du på grunn av sykdom, skade eller lyte ikke bruke offentlige kommunikasjonsmidler så er det mulig at du har rett til å stønad til kjøp av bil. Du kan få stønad til personbil om det er nødvendig for å bedre din funksjonsevne i arbeidslivet eller i forbindelse med studier eller opplæring.

Kan man få støtte til bil? – Related Questions

Kan NAV betale lappen?

Du kan få tilskudd til nødvendig kjøreopplæring dersom du fyller vilkårene for stønad til bil. Tilskuddet er økonomisk behovsprøvd og blir beregnet på samme måte som bilstønaden. I noen tilfeller kan en annen i husstanden få tilskudd til kjøreopplæring.

Hva kan man få dekket av NAV?

Du kan få helt eller delvis dekket utgifter, reise, læremidler, pass av barn, boutgifter og flytting. Dersom du ikke har mulighet til å søke digitalt, må du ta kontakt med oss på telefon 55 55 33 33, slik at vi kan bestille en timeavtale til deg på NAV-kontoret.

Hvem kan søke bil fra NAV?

Du må være i arbeid eller utdanning for å kunne søke om tilskudd til bil. Målgruppen for tilskuddet er mennesker som ikke kan bruke kollektiv transport på grunn av varig funksjonsnedsettelse. Spesialtilpasset kassebil er en bil som er tilpasset med rullestolheis eller rampe.

Hva er NAV på bil?

NAV Bilsenter er et nasjonalt ressurs- og kompetansesenter med ansvar for formidling av bil og spesialutstyr. NAV Bilsenter er lokalisert ved fem ulike hjelpemiddelsentraler. Det enkelte bilsenter behandler alle søknader innen sitt geografiske område.

Hvem har rett til hjelpestønad?

Du eller barnet ditt kan ha rett til hjelpestønad ved behov for langvarig, privat pleie og tilsyn på grunn av en varig skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse.

Hva er forskjellen på hjelpestønad og grunnstønad?

Grunnstønad fra NAV skal dekke ekstrautgifter på grunn av varig skade, sykdom, funksjonshemning eller medfødte misdannelser. Hjelpestønad er en ytelse fra NAV som gis til personer som på grunn av varig sykdom, skade eller lyte, har behov for særskilt tilsyn og pleie.

Hva skal til for å få sats 4 hjelpestønad?

For å kunne få hjelpestønad etter høyeste sats (sats 4) må barnets medisinske tilstand være av en slik art at hjelpebehovet i stor grad vil dominere hverdagen for dere. Dette er aktuelt dersom barnets funksjonsevne er betydelig nedsatt eller hvis barnet lider av en meget alvorlig sykdom.

Er det skatt på grunnstønad?

Grunnstønad er en skattefri ytelse og blir gitt etter seks satser (nav.no). Ekstrautgiftene må dokumenteres eller sannsynliggjøres, og de må minst utgjøre sats 1.

Skal man skatte av støtte?

Investeringstilskudd er som hovedregel skattepliktig inntekt, jf. Skatteloven § 5-1. Investeringstilskudd tas imidlertid ikke til inntekt i utbetalingsåret, men skal normalt redusere inngangsverdi/saldogrunnlag for det aktuelle driftsmidlet.

Hvor mye penger kan man ha på konto uten å skatte?

Hvor mye penger kan man ha på konto uten å skatte? Dersom det du har på sparekonto og andre ting du eier som hus eller bil eller aksjer ikke overstiger 1,5 mill, skal du ikke betale formuesskatt. Dersom du får renter på sparepengene dine må du betale skatt av denne gevinsten.

Hvor mye penger kan man få skattefritt?

Betaler du ut lønn på 6 000 kroner eller mindre i løpet av ett år til en person, er denne lønnen skattefri for vedkommende. Skattefritaket gjelder for alle typer arbeid i hjemmet når det ikke er utført som ledd i næringsvirksomhet. Du kan da utbetale lønnen uten å trekke skatt.

Hvordan unngå å betale 50% skatt?

Du kan ha frikort hvis du tjener 65 000 kroner eller mindre i løpet av året. Det inkluderer all skattepliktig lønn, sykepenger og feriepenger. Både feriepenger du tjente opp i fjor og som blir utbetalt i år, og feriepenger du får utbetalt hvis du slutter i jobben i år, inngår i frikortbeløpet på 65 000 kroner.

Hvor mye skatt må man betale når man tjener 500 000?

Hvor mange prosent skatt500000? Om du tjener 500,000 kr i året når du bor i Norge, vil du bli skattet 123,598 kr. Dette betyr at nettolønnen din vil bli 376,402 kr per år, eller 31,367 kr per måned. Din gjennomsnittlige skattesats er 24.7% og marginalskattesatsen din er 34.0%.

Hvor mye skatt må man betale når man tjener 600 000?

Skatteprosenter
Skatte
600 000186 97031,2 %
700 000231 77033,1 %
800 000276 57034,6 %
900 000323 52135,9 %

Hvor mye skatt på 70000?

Om du tjener 70,000 kr i året når du bor i Norge, vil du bli skattet 1,338 kr. Dette betyr at nettolønnen din vil bli 68,662 kr per år, eller 5,722 kr per måned. Din gjennomsnittlige skattesats er 1.9% og marginalskattesatsen din er 25.0%.

Hvor mye skatt på 2 000 000?

Om du tjener 2,000,000 kr i året når du bor i Norge, vil du bli skattet 792,553 kr. Dette betyr at nettolønnen din vil bli 1,207,447 kr per år, eller 100,621 kr per måned. Din gjennomsnittlige skattesats er 39.6% og marginalskattesatsen din er 46.5%.

Author

    Leave a Comment