Kan foreldrene mine forsikre bilen min?

Kan jeg sette bilforsikringen i navnet til foreldrene mine? Nei, regelen er at det er eieren av bilen som skal stå som forsikret. Unntaket er biler som er registrert på ektefelle eller samboer, trygdebil der det er mindreårige som eier bilen eller ved leasing.

Kan en medeier ha forsikring på bil?

Dersom forsikringen er registrert på medeieren , vil kjøretøyet bli stående uten forsikring når medeieren fjernes. Pass derfor på å tegne ny forsikring i slike tilfeller. Du må ikke betale omregistreringsavgift når du fjerner en medeier.

Hvem kan forsikre bil?

Alle registrerte kjøretøy må ha lovpliktig ansvarsforsikring – uansett om kjøretøyet er i bruk eller ikke. Hvis du kjører på noen og mangler bilforsikring, kan du bli økonomisk ansvarlig for ulykken.

Kan forsikringsselskap nekte forsikring?

Etter forsikringsavtaleloven § 3-10 (skadeforsikring) og § 12-12 (personforsikring) kan et forsikringsselskap ikke nekte noen på vanlige vilkår å tegne en forsikring som selskapet ellers tilbyr allmennheten uten saklig grunn.

Kan foreldrene mine forsikre bilen min? – Related Questions

Kan forsikring stå på andre enn eier?

I utgangspunktet kan du ikke det. Men det finnes noen unntak der du kan forsikre en bil som står registrert på en annen person enn bileier (hovedeier). Forsikringenstå på bileier, med mindre: Bilen er registrert på din ektefelle, samboer eller registrerte partner.

Hvilke forsikringsselskaper har flest klager?

Klager og medhold i Finansklagenemnda:
  • Gjensidige Forsikring: 104 31 prosent.
  • Tryg Forsikring: 43 19 prosent.
  • If Skadeforsikring/Europeiske: 61 28 prosent.
  • Sparebank 1 Skadeforsikring: 24 29 prosent.
  • Sparebank 1 Livsforsikring: 19 53 prosent.

Hvor Klage på forsikringsselskap?

Korleis går eg fram for å klage på forsikringa?
  1. Klag til selskapet. Viss du er usamd i forsikringsoppgjeret eller andre forhold knytt til forsikringa, må du fyrst ta dette opp med selskapet.
  2. Klag til Finansklagenemnda. Viss du og forsikringsselskapet ikkje blir samde, kan du klage saka vidare til Finansklagenemnda.

Er det ulovlig å ikke ha forsikring?

I Norge er det lovpålagt å ha minimum ansvarsforsikring for å kjøre på norske veier – uansett bilens tilstand og verdi. Dette er en forsikring som dekker skader bilen kan påføre andre mennesker og gjenstander. Kravet om ansvarsforsikring gjelder selv om kjøretøyet ikke er bruk.

Hva skjer hvis man ikke har forsikring?

Han understreker at kjøring uten forsikring er et brudd på veitrafikkloven. Det kan – i ytterste konsekvens – straffes med bøter eller fengsel i opptil ett år, selv om du ikke har vært involvert i en ulykke. – Det er en grunn til at denne forsikringen er lovpålagt.

Hvis en skade er dekket av flere forsikringsselskap kan?

Flere forsikringer som dekker samme skade

Dekkes tapet/skaden av flere forsikringer kan sikrede velge hvilke forsikringer vedkommende vil benytte. Imidlertid har man ikke krav på mer i erstatning enn det tapet skaden medfører.

Kan man ha 2 forsikringer?

Du kan ha flere forsikringer i forskjellige selskap der du får utbetalt alle sammen. Den største grunnen til oversikring på dette området er sannsynligvis at mange ikke vet hva de er forsikret for via arbeidsgiveren.

Hvem betaler skaden på bilen?

Større skader på bilen dekkes av forsikringen. Hvis du er skyldig i skaden, må du betale egenandel.

Hvem skal melde skade på bil?

Det er den som eier eller har kjøpt forsikringen som skal melde skaden.

Skal begge parter levere skademelding?

Den digitale skademeldingen er gratis å bruke og er tilgjengelig for alle som har vært i trafikkuhell. Når du legger inn registreringsnummeret på bilen din og mobilnummeret ditt, får du opp mye av informasjonen du trenger, automatisk. Om ulykken innebærer to biler, vil begge parter fylle ut hver sin del.

Hvilket ansvar har eier av bil dersom bilen lånes bort?

Som bileier er man ansvarlig for at den man låner bilen bort til er skikket til å kjøre. At vedkommende har førerkort, er rusfri og slike ting. I motsatt fall kan jo en bil bli en «drapsmaskin», med en uskikket fører bak rattet.

Hva skjer om man ikke skriver skademelding?

De fleste forsikringsselskap har en frist på 12 mnd på å sende inn skademelding, etter at skaden har skjedd. Hvis du ikke sender inn skademelding, kan du risikere å miste retten på å få noen erstatning fra forsikringsselskapet.

Hvor sent kan man melde skade?

Selv om du har en god grunn til ikke å melde skaden med en gang den har inntruffet, må den meldes senest innen ett år. Denne fristen håndheves strengt og kan ikke utvides.

Hvor lenge etter kan man skrive skademelding?

Det er ikke alltid det passer seg å skrive skademelding der og da, men vi anbefaler at du skriver den så fort som mulig etter hendelsen, mens du har detaljene friskt i minnet. Husk å notere ned: Navn og telefonnummer på hen du kolliderte med.

Hvor lenge etter kan man melde skade på bil?

Skademelding til forsikringsselskapet

De fleste forsikringsavtaler har en meldefrist på ett år etter at skaden er oppstått, eller man burde forstått at det er oppstått en skade. Dette er en frist som gjelder for deg som skal melde en skade til ditt eget forsikringsselskap.

Hvordan finne ut om en bil har vært kondemnert?

På nettsidene til Statens vegvesen skal bruktbilkjøpere enkelt kunne sjekke om bilen de vurderer å kjøpe har vært kondemnert eller involvert i en større trafikkulykke.

Author

    Leave a Comment