Hvordan avskrive en bil?

Personbiler skal, for eksempel, avskrives med 20 prosent hvert år. Hvis du har en firmabil til 200 000 kroner vil det si at du får skattefradrag på 40 000 kroner det første året. Tredje år: 128 000 kroner – 20 prosent = 102 400 kroner osv.

Hvor mange år avskrivning?

Skattereglene sier at varige og betydelige eiendeler og investeringer skal avskrives med saldoavskrivninger. I følge skattereglene anses en eiendel som varig og betydelig når det forventes å ha en brukstid på minst tre år og har en kostpris på minst 15 000 kroner.

Hvordan fungerer avskrivninger?

Å avskrive er å fordele en varig eiendels verdi over flere regnskapsperioder, slik at kostnaden i hver periode tilsvarer verdifallet i perioden. Avskrivning gjør altså at man ikke kostnadsfører den totale utgiften ved kjøp av et varig driftsmiddel på en gang, men fordeler den ut over driftsmiddelets levetid.

Hvordan regne ut avskrivninger?

Ved saldoavskrivning vil avskrivningene da se slik ut:
 1. Avskrivning første år: 20% av 100.000 kroner = 20.000 kroner. 100.000 – 20.000 = 80.000 kroner i restsaldo.
 2. Avskrivning andre år: 20% av 80.000 kroner = 16.000 kroner.
 3. Avskrivning tredje år: 20% av 64.000 kroner = 12.800 kroner.

Hvordan avskrive en bil? – Related Questions

Hvordan påvirker avskrivninger resultatet?

Avskrivninger er kostnader for selskapet, og er med på å redusere årsresultatet. Til forskjell fra avskrivninger, er nedskrivninger noe som kommer av at f. eks ny verdivurdering som viser seg å være lavere enn balanseført verdi.

Hva er forskjellen på avskrivning og nedskrivning?

Å avskrive betyr at du fradragsfører verdifallet på en eiendel etter hvert som den brukes. Nedskrivning er derfor å endre verdien i regnskapet etter som at eiendelen ikke lenger har samme verdi. Avskrivning derimot er å fradragsføre verdifallet etter bruk.

Hvordan føres avskrivning i regnskapet?

Hvis du avskriver hver måned, som du kan velge å gjøre for å få et mer nøyaktig regnskap, tar du avskrivningsbeløpet og deler på tolv. Det beløpet bokføres på de samme kontoene som over, da med dato 1.1, 2.1. og så videre gjennom året. Du bruker samme sats første året uansett når på året du kjøper eiendelen.

Hva er saldo avskrivning?

Saldoavskrivning er når du avskriver en eiendel i regnskapet med en fast prosentsats hvert år. Avskrivning vil si å redusere verdien på en eiendel etter hvert som den blir eldre, og brukes når bedriften din kjøper noe dyrt som skal vare lenge.

Hva er en fornuftig avskrivningsplan?

En fornuftig avskrivningsplan betyr at eiendommen avskrives over eiendommens økonomiske levetid i foretaket, som kan være kortere enn selve eiendommens økonomiske levetid. På den måten sammenstilles avskrivningskostnadene med de inntektene eiendommen genererer.

Hva er skattemessige avskrivninger?

Forskjell på regnskapsmessige og skattemessige avskrivninger

Tidsperioden for avskrivningen gjøres basert på hvor lenge selskapet forventer at eiendelen skal være i bruk (levetiden). Den skattemessige avskrivningen er det som brukes for å beregne skatt i næringsoppgaven/skattemelding.

Hva kan man skrive av på firma?

Hva kan man skrive av på firmaet?
 • Aksjeselskap kan få skattefradrag på de aller fleste varer og tjenester de kjøper.
 • Skattefradrag for oppstartskostnader.
 • Bruk av bil.
 • Kontorkostnader/hjemmekontor.
 • Mobil, internett, bredbånd.
 • Pensjon, forsikring og sykepenger.
 • Møter og gaver.
 • Kurs.

Er avskrivninger en kostnad?

Artikkelstart. Avskrivning er innen bedriftsøkonomi en regnskapsmessig kostnad. Den uttrykker forbruket av anleggsmidler, med begrenset økonomisk levetid, i en bestemt regnskapsperiode. Dette gjelder både varige driftsmidler (for eksempel maskiner og transportmidler) og immaterielle eiendeler (for eksempel patenter).

Hvorfor nedskriver man?

Nedskrivning vil da si at noen av virksomhetens eiendeler taper verdi, og da er den bokførte verdier urealistisk høy. For at regnskapet skal være oppdatert og korrekt, må man derfor nedskrive verdien.

Hva er goodwill i regnskapet?

Innenfor regnskap er goodwill den merverdien en virksomhet kan ha på grunn av for eksempel godt rykte og status. Et kjent varemerke har gjerne større goodwill enn et ukjent selskap. Verdien av selskapets “brand” eller merkevare kan altså kalles goodwill.

Hva er ikke avskrivbare driftsmidler?

Immaterielle eiendeler som verken er utsatt for åpenbart verdifall eller er tidsubegrensede, er ikke avskrivbare. Dette er ofte tilfellet for varemerker, firmanavn, konsesjoner og lignende.

Hva menes med varelager?

Et varelager omfatter en virksomhets beholdning av varer som har blitt anskaffet for produksjon eller videresalg. Et varelager består av virksomhetens samlede varer, som typisk er lagret i en lagerbygning eller lignende.

Hva er verdien på varelageret?

Regnskapsmessig verdi av varelageret skal være det samme laveste verdi av anskaffelseskost. Dersom man, for eksempel, har kjøpt 10 t-skjorter for 100 kroner stk, er verdien 1.000 kroner.

Hvordan regner man ut varelager?

For å beregne gjennomsnittlig varelager, tar en verdien av varelageret fra balansen for forrige driftsår, legger denne til verdien av varelageret ved utgangen av inneværende driftsår og deler summen på to. Verdien av varelageret ved forrige driftsår vil være inngående balanse (IB) i regnskapet i inneværende driftstår.

Hvor ofte skal man ha varetelling?

Driver du butikk med varelager, må du snart gjøre deg klar for varetelling. Loven krever nemlig at alt telles og oppdateres minst en gang i året, og en av disse gangene må være per årsslutt 31. desember.

Er varetelling obligatorisk?

Ja. Alle regnskapspliktige bedrifter må gjennomføre en varetelling ved årsslutt. Dette er nødvendig for at regnskapet skal kunne ferdigstilles. Tidspunkt for varetellingen bør være så nære regnskapsmessig årsslutt som mulig, slik at regnskapet blir korrekt.

Author

  Leave a Comment