Hvor mye CO2-utslipp har en bil?

Høyere drivstofforbruk og CO2utslipp i bensinpersonbiler

En gjennomsnittlig personbil som går på bensin, slipper ut 0,16 kg CO2 for hver kjørte km. En gjennomsnittlig dieselbil slipper ut 0,13 kg CO2. Dieselpersonbilene slipper derimot ut mer SO2, NOX og partikler (tabell 1).

Hvor mye av utslippene kommer fra biler?

Nesten en tredel av totale norske klimagassutslipp kommer fra transport, der over halvparten kommer fra veitrafikk. Det er gjennomført en rekke politiske tiltak for å redusere dette utslippet – biodrivstoff i bensin og diesel gir merkbare resultater.

Hvor mye forurenser en vanlig bil?

Måling av CO2-utslipp fra nye biler ble innført i 2002. Da var gjennomsnittlig utslipp fra nye biler 180 g CO2/km. I 2021 var gjennomsnittsutslippet fra nye personbiler 27 g CO2/km, mot 44 g/km i 2020.

Hvor mye CO2 slippes ut ved produksjon av elbiler?

Dersom en elbil kjøres på strøm fra vannkraft, fører det til et CO2-utslipp på kun 0,2 tonn i løpet av bilens livsløp. I Norge er omtrent 98 prosent av strømmen vi produserer fra vannkraft. En elbil som kjøres på det som kalles europeisk strømmiks, medfører utslipp på 11,9 tonn CO2.

Hvor mye CO2-utslipp har en bil? – Related Questions

Hva forurenser mest elbil eller diesel?

I følge Daimler kommer 44,7% av elbilens CO2-utslipp fra produksjonen, mens en bensin- eller dieselbil har 18% . Totalt har en elbil 24% mindre CO2-utslipp enn en bensinbil, beregnet etter EU-strøm. Ved vannkraft er det 64% lavere. Mange har spurt om hva som skjer med batteripakken etter hvert.

Hva forurenser mest fly eller bil?

Fly forurenser 500 ganger mer

I forhold til bruk av båt eller bil gir fly henholdsvis 25 og 13 ganger høyere utslipp av klimagasser, forklarer seniorrådgiveren. Gjennomsnittstall for alle transportetappene i Norge viser samme mønster.

Hvor mye forurenser det å lage en elbil?

Selv om elbilen kjører på «skitten EU-strøm», vil den totalt sett slippe ut 24 prosent mindre CO2 i levetiden enn den tilsvarende bensinbilen. Lades bilen med vannkraft, er forskjellen 64 prosent.

Hvor miljøvennlig er en elbil?

De fleste undersøkelser konkluderer med at elbilen slipper ut mindre CO2 i løpet av sitt livsløp enn en bensin- eller dieselbil uavhengig av hvordan strømmen blir laget. Elbil er særlig et klimavennlig valg i Norge og Europa, der CO2-utslipp ved produksjon av kraft er regulert av EUs kvotesystem.

Er elbiler mer miljøvennlig enn fossile biler?

Elbilen har altså høyere klimautslipp enn en fossilbil, før du begynner å kjøre den. Siden elbilen har vesentlig lavere utslipp når den kjøres, blir likevel klimautslippene lavere gjennom livsløpet enn for en bil som går på diesel eller bensin.

Hvilke bransjer slipper ut mest CO2?

Forbrenning av fossilt drivstoff som olje og gass står for de største utslippene av CO2. Og særlig forbrenning til strømproduksjon slipper ut mye CO2. Men transport, industri, rydding av regnskog og andre menneskeskapte aktiviteter spiller også en stor rolle for utslippene av CO2.

Hvor mye forurenser en ny diesel bil?

Bensin slipper ut 2,32 kg CO2 per liter bensin, og 2,66 kg CO2 per liter diesel. Vekten som slippes ut er vesentlig høyere enn den forbrukte drivstoffvekten fordi karbonet i drivstoffet slår seg sammen med oksygenet.

Hva er Norges største CO2 utslipp?

Etter produksjon av olje og gass, er landindustri (industri og bergverk) den største utslippskilden av CO2 med 11,5 millioner tonn. Også på land topper Equinor – og her finner vi også Norges desidert største utslipper av CO2 – raffineriet på Mongstad: Mongstad-raffineriet (Equinor): 2,2 millioner tonn.

Hva er den største kilden til CO2 utslipp?

Olje- og gassutvinning, industri og transport er største kilder. Totalutslippene har vært relativt stabile siden 1990. De viktigste utslippskildene i Norge er olje- og gassutvinning, industri, veitrafikk og annen transport.

Hvilke tre fanger mest CO2?

Hvilke tretyper vil fange mest CO2 i Norge? I følge Miljødirektoratet er tilplanting med vanlig gran, eventuelt sitkagran eller lutzgran (kyststrøkene), førstevalget der hvor sikker etablering og størst mulig virkeproduksjon prioriteres. Også ulike lauvtreslag kan være aktuelle, særlig i klimatisk gunstige områder.

Hvem forurenser mest i Norge?

Oljeindustrien norges største forurenser av klimagasser. Årlig står oljeindustrien for en fjerdel av de samlede norske klimagassutslippene. Siden 1990 har norsk oljeindustri økt sine utslipp med nesten 80%.

Hvilken bransje forurenser mest?

Jord- og skogbruk, maritim sjøtransport, prosessindustri og olje og gass er kategorisert som de fire mest utslippstunge næringene i Norge i en ny rapport om grønne næringer og grønn vekst fra Menon Economics.

Hvor mye forurenser et par jeans?

En FN-rapport i 2019 viste at verdens klesproduksjon doblet seg mellom år 2000 og 2014. Å lage et par jeans krever 7500 liter vann, noe som tilsvarer et utslipp på rundt 70 kilo CO₂.

Hvorfor er noen klær så billig?

Produsentene kjøper billige råvarer av fattige bønder og bøndene tjener veldig lite. Bedriftene vil tjene mest mulig penger på klærne og da må produksjon være billig. Det går utover arbeiderne og miljøet.

Hvilket land forurenser mest i Europa?

Etter et stort fall i koronaåret 2020 økte utslippene per innbygger i EU i 2021 til 6,3 tonn CO2, men lå fortsatt under nivået fra 2019. Det er store forskjeller mellom EUland: Luxembourg topper listen med 13,1 tonn, mens Latvia slapp ut minst med 3,3 tonn per innbygger.

Hva er Klimakur 2030?

Miljødirektoratet, Statens vegvesen, Kystverket, Landbruksdirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Enova analyserte i Klimakur 2030 potensialet for å redusere ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser og tiltak som øker opptaket og reduserer utslipp fra skog og annen arealbruk.

Author

    Leave a Comment