Hvor mye CO2 blir det av 1 liter diesel?

En liter bensin gir 2,32 kg CO2 ved forbrenning, og en liter diesel 2,66 kg.

Hvor mye forurenser en bil per km?

Måling av CO2-utslipp fra nye biler ble innført i 2002. Da var gjennomsnittlig utslipp fra nye biler 180 g CO2/km. I 2021 var gjennomsnittsutslippet fra nye personbiler 27 g CO2/km, mot 44 g/km i 2020.

Hvor mye CO2 slipper en elbil ut per km?

Fysisk levert strøm i Norge har et utslipp på 17 gram per kWt. Dersom vi regner to kWt per mil inkludert ladetap, tilsvarer det 3,4 gram per kilometer. Elbilen slipper da ut til sammen cirka 50 gram per kilometer.

Hva er de tre største kildene til CO2-utslipp?

Forbrenning av fossilt drivstoff som olje og gass står for de største utslippene av CO2. Og særlig forbrenning til strømproduksjon slipper ut mye CO2. Men transport, industri, rydding av regnskog og andre menneskeskapte aktiviteter spiller også en stor rolle for utslippene av CO2.

Hvor mye CO2 blir det av 1 liter diesel? – Related Questions

Hvor mye forurenser fly i forhold til bil?

Utregninga baserer seg på at nordmenn over 13 år i gjennomsnitt kjører 11 000 kilometer i året som sjåfør eller passasjer. En tur fra Oslo til London og tilbake med fly er på omtrent 2300 kilometer, men forårsaker altså klimautslipp tilsvarende 5500 kilometer i bil.

Hva er Norges største utslipp?

De viktigste utslippskildene i Norge er olje- og gassutvinning, industri, veitrafikk og annen transport. Industri var lenge den største kilden til utslipp i Norge, men utslippene har gått ned siden 1990.

Hvilke tre fanger mest CO2?

Hvilke tretyper vil fange mest CO2 i Norge? I følge Miljødirektoratet er tilplanting med vanlig gran, eventuelt sitkagran eller lutzgran (kyststrøkene), førstevalget der hvor sikker etablering og størst mulig virkeproduksjon prioriteres. Også ulike lauvtreslag kan være aktuelle, særlig i klimatisk gunstige områder.

Hva gir mest CO2-utslipp i Norge?

Olje- og gassutvinning er den største utslippskilden med hele 28 prosent av utslippene. Deretter kommer industri med 23 prosent, veitrafikk og annen transport står for til sammen 30 prosent. Landbruket er Norges femte største utslippskilde og står for 8,4 prosent av Norges årlige utslipp av klimagasser.

Hvem slipper ut mest CO2 i verden?

Kina er i dag landet i verden som slipper ut klart mest fossilt CO2.

Hva fører til CO2-utslipp?

Karbondioksid (CO2) er en livsnødvendig gass i atmosfæren som inngår i karbonkretsløpet. Menneskeskapte utslipp fører til en økning av CO2 i atmosfæren, noe som forsterker drivhuseffekten og fører til klimaendringer på jorden. For å stanse klimaendringene må menneskeskapte CO2utslipp reduseres kraftig.

Hvilken transport forurenser mest?

Figur 3 viser at veitrafikk sto for 56 prosent av klimagassutslippene fra transport i 2017. Den utgjør 17 prosent av totale klimagassutslipp, og er den største kilden til utslipp i Norge etter olje- og gassutvinning og industri.

Hvem forurenser mest i Norge?

Oljeindustrien norges største forurenser av klimagasser. Årlig står oljeindustrien for en fjerdel av de samlede norske klimagassutslippene. Siden 1990 har norsk oljeindustri økt sine utslipp med nesten 80%.

Hva betyr 400 ppm CO2?

400 «parts» (deler) per million, betyr det. Nærmere bestemt: Det er 400 milliontedeler co2 i atmosfæren.

Hva skal CO2 ligge på?

Normen for CO

Etter en gjennomgang av de siste årenes forskningsresultater, har ekspertgruppen bak Folkehelseinstituttets rapport valgt å la normkravet for CO2-innholdet i luften stå uendret på 1800 mg/m3 (1000 ppm).

Hva er farlig CO2 nivå?

Verdier over 5000 ppm blir betraktet som veldig uheldig for helsen. Verdier over 50.000ppm er definert som farlig/dødelig for dyr og mennesker. CO2 kan som vann finnes i 3 former, flytende form, fast form, og gass. I fast form er CO2 bedre kjent som tørris.

Hva er høyt CO2 nivå inne?

CO2 er en indikator på luftskifte/ventilasjon der det oppholder seg mange personer. Høye verdier indikerer mangelfullt luftskifte/ventilasjon. CO2 verdier under 1000 ppm er akseptabelt nivå i forhold til forskriftsnormene.

Hvor mye CO2 slipper jeg ut når jeg puster?

Videre har CO2 har en tetthet på litt under 2 gram pr liter, og da blir vekten av den luften et menneske puster ut på et år ca. 400.000 gram, eller 400 kg. Hvert menneske på jorden puster altså årlig ut 0.4 tonn CO2.

Hvor mye CO2 slipper en person ut?

CO2-utslipp per innbygger

Norge slapp i 2021 ut 7,6 tonn CO2 per innbygger. Det er langt over det globale gjennomsnittet på 4,7 tonn. India, der utslippene har økt betydelig det siste tiåret, slipper fortsatt «bare» ut 1,9 tonn per innbygger.

Hva er normal ppm?

Konsentrasjonen angis vanligvis som ppm (”parts pr million”), mg/m3 luft eller volumprosent (vol%). Et tusen (1000) ppm tilsvarer 0,1 vol% og 1800 mg/m3 for CO2. Denne gassen er normalt tilstede i atmosfæren i konsentrasjoner mellom 300 –500 ppm.

Hvor mye CO2 er det i lufta?

Sammensetning. De gassene det er mest av i ren, tørr luft ved bakkenivå er nitrogen (78,08 prosent), oksygen (20,95 prosent) og argon (0,94 prosent). Luften inneholder dessuten karbondioksid (for tiden 400 deler per million, ppm, økende med cirka 3–9 ppm per år) og mindre mengder metan.

Author

    Leave a Comment