Hvor er blindsonen i bilen?

En tommelfingerregel er at blindsonen er cirka to ganger så stor som selve bilen. Når du kjører en vanlig bil, vil det altså være rundt ti meter som du ikke ser uten å snu på hodet. Busser og trailere kan ha opptil 40 meters blindsone. Der er det plass til mange mindre og mykere trafikanter.

Hva er en blindsone?

En blindsone i et kjøretøy, er et område rundt bilen som ikke kan bli sett av føreren mens han kjører bilen. Førerutsikt er den maksimale avstand hvorfra føreren kan se og identifisere fremtredende objekter rundt bilen.

Når skal man se i blindsonen?

Ved sving til høyre i kryss må du alltid sjekke speil og blindsone på høyre side før du plasserer deg foran svingen. Tohjulinger får ofte plass mellom bilene og veikanten.

Hvordan sjekke blindsone i rundkjøring?

Når du da kommer til utkjørselen, blinker du til høyre og ut av rundkjøringen. Da blir dette som et feltskifte å regne og det er viktig å sjekke blindsonen i det du svinger ut, sier Rolland. Hun påpeker at du alltid skal blinke deg ut av en rundkjøring for å varsle de andre bilistene.

Hvor er blindsonen i bilen? – Related Questions

Er det påbudt å blinke til venstre i rundkjøring?

Skal du ut til venstre

Du kan hjelpe andre trafikanter ved å blinke til venstre før du kjører inn i rundkjøringen. Begynn å blinke til høyre når du er på høyde med siste utkjøring før du kjører ut.

Skal man blinke når man skal rett frem i rundkjøring?

Skal man rett fram, blinker man til høyre når man skal ut. OBS plassering. Se illustrasjonene. Fart inn mot rundkjøringen, plassering i kjørebanen og bruk av blinklys er viktig for at øvrige trafikanter skal kunne oppfatte hva du har tenkt å gjøre, og hvor du har tenkt deg.

Hvorfor blinke inn i rundkjøring?

Jo skarpere svingen er, desto lavere fart får vi og personskadeulykker går ned. Det viktigste når du kjører inn i en rundkjøring er å gi tegn, både på vei mot rundkjøringen og på vei ut. Hensikten med å gi tegn er å skape best mulig kommunikasjon mellom trafikantene – slik at andre skjønner hva du skal gjøre.

Hvordan kjøre rett frem i rundkjøring?

Rundkjøring, enkelt forklart.
  1. Hvis det er et spørsmål vi får oftere enn noe annet, er det hvordan man egentlig skal kjøre rundkjøring.
  2. En hovedregel er at dersom du skal til høyre eller rett frem, velger du høyre felt.

Hvor mange ganger er det lov å kjøre i en rundkjøring?

– Det finnes ingen begrensninger om hvor mange ganger en har lov å kjøre rundt i en rundkjøring, annet man at må følge veitrafikklovens paragraf 3, som sier at man skal ferdes hensynsfullt.

Hvor skal jeg ligge i rundkjøringen?

Plassering i feltet

Skal du rett fram, velger du det feltet som er mest hensiktsmessig, fortrinnsvis høyre. Skal du til venstre ut fra rundkjøringen, bør du ligge i venstre kjørefelt inn i rundkjøringen. Skal du skifte kjørefelt, har du vikeplikt.

Hvor fort er det tillatt å kjøre i en gågate?

3. På gågate eller gatetun må det ikke kjøres fortere enn i gangfart. 4. På vegstrekninger med særskilt fartsgrense høyere enn 80 km i timen må motorvogn med tillatt totalvekt over 3500 kg eller motorvogn med tilhenger ikke kjøres fortere enn 80 km i timen.

Skal man blinke når man fletter?

Det er også kjempelurt å blinke når to felt blir til ett og du må flette, eller når du skal inn på motorvei fra et akselerasjonsfelt.

Hvor fort er det lov å kjøre i en gågate?

Etablering av gågater og gatetun, særlig i bykjerner, forretningsstrøk og lignende er ledd i trafikksikkerhets- og miljøtiltak. På gågate har kjørende (også syklende) vikeplikt for gående. Det er ikke tillatt å kjøre fortere enn i gangfart, og parkering er her forbudt.

Er det lov å gå på rød mann?

I skiltforskriften § 24 står det at man ikke må gå på rød mann, men man kan fullføre kryssingen dersom man allerede har begynt å når det blir rød mann. Samme gjelder om du sykler. Hvis du likevel går eller sykler på rød mann så er det bare straffbart hvis handlingen er til hinder for andre trafikkanter.

Er det lov å kjøre forbi i kryss?

I § 12 nr. 2 fremgår det visse krav til hva den som kjører forbi må sjekke før han eller hun kjører forbi. I § 12 nr. 5 fremgår det videre at det er forbudt å kjøre forbi noen like før et veikryss.

Har man vikeplikt for privat veg?

1:”Kjørende som kommer fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller liknende område har vikeplikt for annen trafikant. Det samme gjelder den som kommer fra gårdsveg eller annen veg som ikke er åpen for alminnelig ferdsel, eller som svinger inn på kjørebanen fra vegens skulder.”

Er det lov å kjøre forbi på høyre side?

Ulovlig med forbikjøring til høyre

Forbikjøring skal skje til venstre, etter trafikkreglenes paragraf 12. En forbikjøring på høyre side kan medføre farlige trafikksituasjoner.

Har Kjørende som kommer fra en parkeringsplass vikeplikt?

Kjørende som kommer fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller liknende område har vikeplikt for annen trafikant. Det samme gjelder den som kommer fra gårdsveg eller annen veg som ikke er åpen for alminnelig ferdsel, eller som svinger inn på kjørebanen fra vegens skulder.

Kan du få vikeplikt fra høyre her?

Den såkalte høyreregelen er noe alle som ferdes ute på veiene må forholde seg til. Enkelt forklart betyr dette at alle kjøretøy har vikeplikt for andre kjøretøy som kommer fra høyre, med mindre det er skiltet annerledes.

Har man alltid vikeplikt for fotgjengere?

Kjørende som krysser gangveg eller fortau, har vikeplikt for gående. Det samme gjelder kjøring på gågate eller gatetun. Ved gangfelt hvor trafikken ikke reguleres av politi eller ved trafikklyssignal, har kjørende vikeplikt for gående som befinner seg i gangfeltet eller er på veg ut i det.

Author

    Leave a Comment