Hvilken bil har lavest Luftmodstand?

Mercedes, Toyota og BMW lager bilene med lavest luftmotstand. Blant andre produsenter ligger Toyota Prius bra an med et Cw-tall på 0,25, mens BMW 320d EfficientDynamics Edition kan skilte med 0,26.

Hva påvirker luftmotstand?

Luftmotstanden øker med legemets hastighet gjennom luften. For små hastigheter er luftmotstanden tilnærmet proporsjonal med hastigheten når legemet har en form som kan ligne på en kule. For større hastigheter blir luftmotstanden proporsjonal med kvadratet av hastigheten.

Hvordan finne luftmotstand tallet?

Luftmotstanden R på et legeme kan modelleres som R=(1/2)*(rho)*A*D*(v^2) , der (rho) er massetettheten til luft, A er frontarealet av legemet (”arealet” som ligger an mot vinden), D er den såkalte ”drag coefficient” (et dimensjonsløst tall som avhenger av legemets form), og v er farten.

Hva vil det si at en gjenstand har treghet?

Treghet, den egenskapen ved enhver gjenstand som gjør at den vil motsette seg å bli satt i bevegelse eller å få hastigheten forandret. Bevegelse eller endring i bevegelsen kan bare komme i stand ved ytre krefter som virker på gjenstanden.

Hvilken bil har lavest Luftmodstand? – Related Questions

Hva er luftmotstand Quizlet?

Hva er luftmotstand? Motstanden en ting opplever når den beveger seg gjennom luft. Med lav fart er luftmotstanden liten.

Hva er joule Quizlet?

Arbeid sier hvor mye energi vi har brukt på å gjøre noe. Målenheten vi bruker for arbeid er Nm (Newtonmeter). Dette er fordi kraft alltid må oppgis i Newton (N), og strekning må alltid oppgis i meter (m). Denne målenheten er det samme som J (Joule) som er målenheten for energi.

Hva er Uavhengighetsprinsippet?

Uavhengighetsprinsippet er et yrkesetisk prinsipp, som innebærer at advokaten skal være upåvirket av uvedkommende interesser i sitt oppdrag som rådgiver og talsmann for sin klient.

Hva mener vi når vi sier at en kraft har en retning?

3. Hva mener vi når vi ser at en kraft har en retning? En kraft har alltid en retning fordi kraft er skyv eller trekk så om du skyv går kraften fremover og om du trekk går den mot deg.

Hvor mye er 1 g kraft?

Bokstaven «g» står for gravitasjon. 1g tilsvarer den kraften jorden har når objektet står stille; tyngdekraften som tilsvarer en akselerasjon på 9,81 m/s².

Hva er Newtons 3 lov?

Newtons tredje lov sier at når et legeme virker på et annet legeme med en kraft, vil det andre legemet virke tilbake på det første med en like stor kraft i motsatt retning. De to kreftene som omtales i Newtons tredje lov, kalles kraft og motkraft.

Når er akselerasjon lik 0?

Når summen av de ytre kreftene som virker på et legeme er null, så får legemet ingen akselerasjon. Dette er essensen i Newtons første lov.

Hva er definisjonen på kraft?

En kraft ytrer seg ved at den drar i eller skyver på gjenstanden. Den må skrive seg fra et annet legeme. En kraft er derfor alltid en vekselvirkning mellom to eller flere legemer. Ordet vekselvirkning brukes derfor i mange sammenhenger som synonym for kraft.

I hvilken retning må kraften virke for at den skal utføre et arbeid?

Dersom en kraft virker i forflytningens retning, er arbeidet som utføres lik kraft ganger vei. Hvis kraften virker i motsatt retning av bevegelsen, og bremser ned et legeme, er arbeidet negativt.

Hva betyr det at kraft motkraft?

Motkraft er i fysikken den kraften et legeme B virker tilbake på et legeme A med, når A virker på B med en kraft. Kraft og motkraft virker på hvert sitt legeme, er like store og virker i motsatt retning av hverandre.

Hva er Reaksjonskraft?

Hva er reaksjonskraft? Reaksjonskraft er et generelt begrep; en kraft som reagerer på en kraft. Normalkraft og friksjonskraft er reaksjonskrefter som jobber mot gravitasjonskraften.

Hvor mange krefter finnes det?

Man regner med at det finnes fire fundamentale krefter: elektromagnetisk kraft, fargekraften mellom kvarker, den svake kjernekraften (også kalt den svake vekselvirkningen) og gravitasjon.

Når er en gjenstand i fritt fall?

Hvis legemet bare er påvirket av gravitasjon og ingen andre krefter, snakker vi om fritt fall. Alle legemer faller like fort i lufttomt rom, uansett tyngde, noe man kan vise ved å slippe gjenstander som dun og bly ned gjennom et langt glassrør som er tømt for luft.

Hvordan regner man ut kraft?

Ifølge Newtons andre lov er kraften (F) som et legeme utsettes for proporsjonal med legemets akselerasjon: F = m · a.

Hvor mange g er det på jorda?

hvor G er gravitasjonskonstanten 6,67430∙1011 m3 kg1 s2 = N m2 kg2. M er massen til Jordenog r er radius radius 6371 km= 6.371∙106 m. Liten g blir brukt om gravitasjonsfeltet på Jorden.

Er tyngde og vekt det samme?

I fysikken er vekt utslaget en gjenstand gir på en vekt, masse er mengden stoff gjenstanden består av, og tyngde er kraften som jorda trekker på gjenstanden med på grunn av gravitasjon. Det finnes tilfeller der tyngde og vekt ikke er like. Det gjelder for eksempel når en person tar sats for å hoppe.

Author

    Leave a Comment