Hva er problemet med hydrogenbiler?

Ulempen er at en hydrogenbil følger et gammeldags bruksmønster som krever at du kjører innom en fyllestasjon i stedet for å starte hver dag med fullt batteri.

Hvor mye koster det å fylle bilen med hydrogen?

Hva koster hydrogen? Prisen er 90kr/kg, og gir deg 100 km vanlig kjøring.

Hvor lang rekkevidde har en hydrogenbil?

Rekkevidde: Hydrogenteknologien gjør det mulig å kjøre mye lengre på en tank enn mange av dagens elektriske biler. Dagens brenselcellebiler kan gå mellom 500 og 800 km på en tank, noe som kan sammenlignes med dagens bensin- og dieselbiler.

Hvilke ulemper har hydrogen som energibærer?

Ulempene
  • Prisen på brenselceller er veldig dyrt og det er manglende infrastruktur. Det vil si at det t rengs egne hydrogenpumper på alle bensinstasjoner hvis man skal kunne benytte brenselcelle-biler.
  • Hydrogen tar svært stor plass.
  • Farligere å komprimere.
  • Ikke samme kjøreopplevelse.

Hva er problemet med hydrogenbiler? – Related Questions

Er hydrogenbil bedre enn elbil?

Prisen på hydrogenbilene er konkurransedyktig med elbiler med samme rekkevidde, til tross for at hydrogenbilene produseres i langt mindre volum. Teknologiutviklingen vi nå er vitne til både innenfor batteri- og brenselcelleteknologi går raskt.

Kan hydrogen ta fyr?

Hydrogen kan lages av billig fornybar kraft og slipper ikke ut CO2. Men den er også potensielt farlig. Som alt annet er svaret relativt. Gassen, for hydrogen over 20 grader kelvin er en gass, er potensielt svært brann- og eksplosjonsfarlig om den ikke håndteres sikkert.

Er hydrogen bærekraftig?

Hydrogen er en bærekraftig energibærer som ikke har noe utslipp av klimagasser ved bruk. Ettersom energimiksen blir mer og mer fornybar og tilgang på lagringsplass for CO2 øker, blir hydrogen stadig mer bærekraftig.

Hvorfor eksploderer hydrogen?

I luft reagerer hydrogen med oksygen og danner vann, H2O. Det frigjøres mye energi, og reaksjonen er eksplosjonsartet.

Hvorfor er ikke hydrogenbiler?

Det er derimot svært vesentlig hvor energien for å produsere hydrogenet kommer fra. Om man produserer hydrogen med energi fra kullkraft, så biter man seg selv i halen. Det gir liten mening. Stikkordet er derfor fornybar energi, også i produksjonsleddet, og det er her man til nå ikke har lykkes fullt ut.

Er hydrogen sjeldent?

Hydrogen er det vanligste grunnstoffet i universet. Det utgjør 75% av all normale materie etter masse og over 90% etter antall atomer. I forhold til den store forekomsten ellers er hydrogen ganske sjeldent her på Jorden. Den mest vanlige kilden er vann (H2O).

Hvor mye energi er det i 1 liter hydrogen?

Nedre brennverdi for noen brensler
BrenselSpes. energi [MJ/kg]Energitetthet {MJ/liter]
Hydrogen119,90,01
Hydrogen, 70 MPa119,94,5
Hydrogen, flytende119,98,5
CNG, 25 MPa459

Er hydrogenbiler fremtiden?

Utbredelsen av hydrogen- og batterielektriske kjøretøy vil avhenge av teknologiutviklingen for både batterier og for hydrogenteknologi, men anslag viser at hydrogenkjøretøy også i fremtiden vil utgjøre en liten andel av personbilparken, sammenliknet med batteri-elektriske kjøretøy.

Hvem produserer hydrogen i Norge?

SINTEF jobber tett med aktørene som nå skal rulle ut hydrogenproduksjon i stor skala i Norge. Bildet er fra Hydrogen– og brenselscellelaben på Gløshaugen i Trondheim.

Hva er forskjellen på blå og grønn hydrogen?

Elektrolyse krever en strømkilde og hvis denne er fornybar, regnes det produserte hydrogenet som Grønt og utslippsfritt. Blått hydrogen fremstilles gjennom å reformere naturgass, CH4, kombinert med karbonfangst og lagring, der karbonet puttes ned i bakken igjen. I dag er det meste av hydrogenet vi bruker grått.

Hvordan må man lagre hydrogen?

Hydrogen kan lagres i et fast stoff og danne et metallhydrid. Disse stoffene har den egenskapen at den under et moderat trykk reagerer med hydrogengass, som dermed blir opptatt i hydridet. Prosessen er reversibel, og ved oppvarming frigjøres hydrogenet.

Hvor mange hydrogen biler er det i Norge?

I dag er det registrert rundt 200 hydrogenbiler i Norge.

Kan hydrogenbiler eksplodere?

Det kan være noen som tror at hydrogengass i biler kan være farlig. Men det skal det være ingen grunn til og vi ser nærmere på sikkerhet i denne artikkelen. De fleste produsenter av hydrogentanker har sikkerhet som førsteprioritet. Hydrogen er i likhet med andre drivstoff brann- og eksplosjonsfarlig.

Hvordan fylle hydrogen bil?

Hydrogentank: Hydrogentanken fylles opp med hydrogen under trykk på en fyllestasjon. Å fylle på tanken tar like kort tid som å fylle drivstoff på en bensin- eller dieselbil. Brenselcelle: Hydrogen fra tanken og luft møtes i brenselcellen som produsere elektrisitet.

Er hydrogenbiler miljøvennlig?

Mange mener hydrogen er fremtidens drivstoff – av to grunner: En hydrogenbil kan fylles opp like raskt og enkelt som en bensinbil, og slipper dermed elbilens utfordringer med rekkevidde og lang ladetid. Samtidig er hydrogenbilen miljøvennlig, med rent vann som eneste utslipp.

Hvor kan man fylle hydrogen i Norge?

Fakta om hydrogenstasjoner i Norge

Stasjonen ligger på Høvik. ASKO har sin stasjon på Tiller i Trondheim, som betjener lastebiler, personbiler og gaffeltrucker. Ruters stasjon for hydrogenbusser ligger på Rosenholm utenfor Oslo, og er kun tilgjengelig for busser.

Author

  • Verner Müller

    Bil og motor har alltid vært en sentral del av Verners liv. Han deler mer enn gjerne kjærligheten og kunnskapene han har om biler med leserne av VernerMotor.

Leave a Comment