Hva er normal bilgodtgjørelse?

Hva er vanlig kjøregodtgjørelse? De fleste benytter Statens satser for kjøregodtgjørelse som grunnlag for sin kjøregodtgjørelse. Disse justeres årlig. I 2022 er Statens sats for kjøregodtgjørelse er 4,03 kroner per kilometer, hvorav 3,50 kroner er skattefritt.

Har jeg krav på kjøregodtgjørelse?

Enten arbeidstakeren kjører sin egen bil, båt, snøscooter, el-bil eller et helt annet motorisert kjøretøy i jobbsammenheng så har vedkommende normalt krav på kjøregodtgjørelse.

Er kilometergodtgjørelse skattefritt?

Den skattefrie satsen betyr at dersom du mottar bilgodtgjørelse som ligger over 3,50 per kilometer, blir det overskytende skattepliktig lønnsinntekt. Dette er for eksempel tilfelle dersom du får dekket bilgodtgjørelse etter statens satser, hvor satsen pr. januar 2022 er 4,03 kroner per kilometer.

Hvordan regne ut km godtgjørelse?

Satsen for kilometergodtgjørelse ved reise innenlands er i dag kr. 4,03 per kilometer. Av disse er det kun kr. 3,50 som er skattefrie, slik at du altså må skatte av de siste 53 ørene du får betalt per kilometer.

Hva er normal bilgodtgjørelse? – Related Questions

Hva er km godtgjørelse i 2022?

Statens sats for kilometergodtgjørelse i 2022 kr 4,03 per kjørte kilometer. Denne satsen gjelder uansett kjørelengde og for reiser i Norge og i utlandet. Satsen gjelder også elbil.

Hvor mye koster det å kjøre 1 km med bil?

Koster mer enn du får dekket fra jobben

Ifølge de nye tallene fra OFV er det nå god grunn til å regne at en kilometer kjøring i gjennomsnitt koster 5-8 kroner.

Hvordan regne ut km i timen?

Bruk formelen v=st (farten = strekning / tid).

Hvordan regne ut gjennomsnittsfart km?

Gjennomsnittsfarten v kan uttrykkes med formelen v=s/t, der posisjonsendringen er s og tiden er t. Hvis for eksempel en vogn kjører 360 meter på 60 sekunder, er gjennomsnittsfarten lik 360m/60s = 6 m/s.

Hva er fast bilgodtgjørelse?

Fast bilgodtgjørelse er bilgodtgjørelse for yrkes- og tjenestekjøring som blir utbetalt med et fast beløp til dekning av løpende utgifter. Hvis arbeidstaker leverer et anslag over yrkeskjøringen, kan du legge dette til grunn for trekkberegningen gjennom året, og oppgi bilgodtgjørelsen som trekkfri bilgodtgjørelse.

Hvordan fakturere kjøregodtgjørelse?

Hvis du for eksempel har i kontrakten din at du skal få dekket etter statens satser, fakturerer du 4,03 kroner per kilometer. Da er 3,50 kroner skattefrie og 53 øre skattepliktige. Det samme gjelder hvis du driver enkeltmannsforetak.

Er kjøregodtgjørelse lønn?

Bilgodtgjørelse som utbetales med et fast beløp, for eksempel hver måned, kvartal eller år uavhengig av faktisk yrkeskjøring, blir ved utbetaling behandlet som lønn (det vil si at beløpet er med i grunnlaget for skattetrekk).

Når lønner det seg å ha firmabil?

Firmabil lønner seg når du har:

Dyr bil. Lang kjørevei mellom arbeid og hjemmet. Mye privatkjøring. Lite kjøring i jobb.

Når må man ha kjørebok?

Du har vanligvis ingen plikt til å føre kjørebok, men den kan være nødvendig for å dokumentere kjøring. Og hvis du foretrekker papirvarianten, er det fortsatt mulig for de fleste. Skatteloven og bokføringsloven sier ikke noe om plikt til å føre kjørebok når du bruker personbil til yrkeskjøring.

Er det lov å kjøre firmabil privat?

Å bruke varebilen privat kan være praktisk, enten du bruker den som privatbil utenom jobben eller om du bare vil bruke den til enkelte formål, som for eksempel for å flytte. Det er lovlig å bruke yrkesbil til private formål, men det må skattes av.

Hva regnes som privat kjøring?

Privat kjøring er all kjøring som ikke er yrkeskjøring

Som privatkjøring regnes all kjøring som ikke anses som yrkeskjøring, herunder kjøring mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise), og kjøring mellom hjem og sted for pendleropphold med overnatting (besøksreise).

Hvor mye koster det å bruke firmabil privat pr km?

Muligheten for å fastsette fordel etter kilometersats gjelder for all privatkjøring, og ikke bare reiser til og fra jobb. Les mer om elektronisk kjørebok. For 2022 er satsen for beregning av trekkpliktig privat fordel basert på faktisk bruk kr 3,40 pr. km uansett kjørelengde.

Er firmabil gunstig?

Generelt kan vi si at jo mer arbeidstaker kjører i yrket, jo mer kan det lønne seg for arbeidstaker å eie bilen selv. Kjøregodtgjørelsen er skattemessig gunstig. Jo mer du kjører privat, jo gunstigere er det å ha firmabil.

Hvem betaler drivstoff på firmabil?

Forsikring og andre kostnader for firmabil

I tillegg til skatt er det også andre kostnader som f. eks. forsikring, trafikkavgift, drivstoff, service, reparasjoner og verditap. Disse er det arbeidsgiver som betaler.

Hvordan slippe skatt på firmabil?

Unntak ved sporadisk bruk

Om du bare bruker arbeidsgivers bil sporadisk, utløser det ingen skatteplikt. Sporadisk bruk er definert som følger: du bruker firmabilen maksimalt 10 dager i året. du kjører firmabilen maksimalt 1 000 kilometer i året.

Kan kona bruke firmabilen?

Ja, det kan kona kjøre firmabilen. Det er imidlertid viktig å huske på at hun må ha gyldig førerkort for å kjøre bilen. Videre bør man sørge for at bilen er forsikret i henhold til de vilkårene som gjelder for firmabilene.

Author

    Leave a Comment